Бучене и вибрации от сеизмични проучвания тревожат Провадийските села