Хронология и развитие на конфликта около предложението за добив на газ на Русгеоком-БГ ЕАД в община Генерал Тошево

Вторник, 18 септември от 10.00 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА!

Делото по жалбата на „Русгеоком БГ“ срещу решението на РИОСВ Варна за неодобряване на инвестиционното им предложение, свързано с добива на газ в района на община Генерал Тошево, ще се състои на 18 септември 2018 от 10 часа в Административен съд Варна. Заседанието ще е на открити врати и всеки гражданин, който желае може да присъства. ОБЕДИНЕНИ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Хронология и предстоящо развитие на конфликта около предложението за добив на газ на Русгеоком-БГ ЕАД в община Генерал Тошево (Рогозина)

13.09.2017

Доклад за оценка на въздействието върху околната реда на намерението за добив на газ в блок Добрич – ДОВОС на Русгеоком-БГ ЕАД
16.10 – 28.10.2017
Обществени обсъждания в 18 населени места в община Генерал Тошево

Подадени писмени отрицателни становища от специалисти и обикновени българи от страната и чужбина по имейл, поща и на място – повече от 930 !

Изразени отрицателни становища – на всички обществени обсъждания във всички населени места

 25.01.2018 

Заседание на експертен екологичен съвет

 

– Гласували „ЗА“ 3 – представителите на МГУ, на геологическия институт към БАН и минно-геоложката камара;

– Гласували „ПРОТИВ“ 33 – всички кметове от община Г.Тошево, представители на екологични НПО, всички служители на РИОСВ и специалисти от държавните органи /ВиК-Добрич, РЗИ-Добрич, Басейнова дирекция – Варна и Басейнова дирекция – Плевен/, служителите на РИОСВ-Варна, участвали в разширения състав на съвета

Решение за отказ /неприемане на ДОВОС/ на Директора на РИОСВ-Варна

04.04.2018

Заповед, потвърждаваща отказа, на министъра на МОСВ

април 2018

Жалба в Административен съд – Варна на Русгеоком – БГ ЕАД

против Решението

Ответник – РИОСВ – Варна

22.05.2018

Първо заседание на Административен съд – Варна, на което са конституирани като страни жалбоподателят – инвеститор, ответникът – РИОСВ – Варна и Варненска прокуратура

7 граждани от общ.Генерал Тошево, Добрич, Варна и София подадоха молби да бъдат конституирани като заинтересовани страни.

Молбите са отхвърлени от съдията с един и същи аргумент – гражданите, не са заинтересовани, поради факта, че с реализацията на инвестиционното предложение на Русгеоком, за тях не възникват преки и непосредствени вреди, не се създават задължения и не се ограничават правата им.

Съдията постановява това определение поради обстоятелство, твърдяно от самия инвеститор в ДОВОС – с инвестиционното намерение не се променя предназначението на земите и състоянието на околната среда.

Това определение е обжалвано пред Върховен административен съд, като със свое решение ВАС отменя определението на съдията за трима от молителите, като ги конституира като заинтересовани страни

Определение 9496/11.07.2018 ВАС- VІ отделение

линк

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, конституирани след жалбите до ВАС:

- д-р Дона Пикард от София, доктор по социология, собственик на имот в с. Бежаново;

- инж. Иванка Казакова – Варна от „ЗА ЧИСТА БЪЛГАРИЯ“, конституирана като физическо лице;

- инж. Айдън Яия – жител на с. Спасово, биопроизводител на пчелен мед.

И тримата са участвали в няколко обществени обсъждания и са подали писмени отрицателни становища.

 

Второто съдебно заседание ще се състои на 18 септември 2018 г. от 10.00 ч. във Варненския административен съд.

Дело 1092/2018 год на ІІІ-ти състав на ВнАС е обявено с обществен интерес.

 

Основни аргументи, които инвеститорът изтъква в жалбата си и иска от съда да отмени Решението на РИОСВ-Варна са:

- ТЕХНОЛОГИЯТА на добив е конвенционална , следователно безопасна;

- СОНДАЖНАТА дейност не е нова, ползвана е при изграждането на множество сондажи за питейна вода в района;

- Добивът на газ и сондирането не са опасни, защото доказано не замърсяват компонентите на околната среда /почва, вода, въздух/;

- Твърдяната безопасност се доказва с дейността по сондиране, като са приложени решения по ОВОС или решения да не се изготвят ОВОС НА ДРУГИ ФИРМИ И ЗА ДРУГИ НАХОДИЩА;

- За да докаже твърденията си Русгеоком – БГ ЕАД е поискала съдебни експертизи от геолог, хидрогеолог, еколог /който да оцени риска за човешкото здраве/

 Защо тези аргументи са безпочвени? Защото

Заинтересованите са конституирани от ВАС на основание чл.55 от Конституцията, което доказва, че всеки гражданин, участвал в обществените обсъждания има правно основание да защити своето човешко право на здравословен живот и чиста природа, когато с основание се притеснява за здравето  и  бъдещето си.

-  Технологията никъде не е показана – липсват микроскопски снимки на структурата на слоевете, в които се твърди, че има газ, описание на оборудването за добив, чертежи, изчисления. Налични са само общи обяснения от типа „технологията е стандартна“ и „газът излиза сам“, а описанията са като за деца.

- Още при сондирането, продължило повече от 15 години, са документирани няколко форсмажорни събития  ПЕТ АВАРИИ  на един сондаж Р-1 Рогозина !А когато станат 49 сондажа на 8 площадки за 35 годишна концесия?

- Описани са операции по наклонено сондиране – това не са конвенционални сондажни операции, използвани през социализма, когато при повече от 200 сондажа ГАЗ НЕ Е ОТКРИТ и същите са трансформирани в сондажи за вода

- Всички държавни органи – БДЧР, БДДР, ВиК и РЗИ  писмено и чрез своите експерти на заседанието на екологичния съвет аргументирано изразяват мнения и опасения, че съществува опасност от замърсяване на околната среда по всички компоненти, налични са сериозни опасения за риск за човешкото здраве

-  Реален контрол на държавата липсва - от 2016 г. насам не е изследвано състоянието на подземната вода в района на находището, защото експертите не са били допускани до сондажната площадка за взимане на проби !

- Замърсените води от добива ще бъдат давани за пречистване на ПСОВ-Варна, ТЯ обаче има технологии за изчистване само на битово-канални води !!! На практика тези силно агресивни отпадни води от сондажите най-вероятно ще бъдат изливани във Варненския канал или Черно море.Готови ли сме да понесем още една Девня ?

- При обществените обсъждания представители на компанията и на екипът, разработил този ДОВОС многократно бяха питани, но не успяха да дадат смислени обяснения за технологията, замърсяванията на почвата, въздействието на опасни химикали /описани в самия доклад/, липсата на обследване на инфразвук /в резултат от работата на комресори с огромна мощност, тъй като доставената електроенергия на сондажната площадка е 2 MW/, възможността за създаване на микроземетресения.

- Инвеститорът заобикаля един всеизвестен в световната добивна практика факт –  газ от неконвенционални слоеве, каквито всъщност ще бъдат разработвани, не може да бъде добит, без да бъдат използвани неконвенционални технологии.

Те са  ЗАБРАНЕНИ с решение на Народното събрание от  юни 2012 год.

 Това са няколко от многото причини, заради които варненци, добруджанци и всички хора , които пият водата от подземното малм-валанжско езеро от  Шумен,  Разград, Търговище ,  Силистра и цялото северно крайбрежие, ще присъстват в залата.

Инициативен комитет  „За ЧИСТА БЪЛГАРИЯ“

Документът може да се изтегли от този линк или от секция Документи в сайта: 

Хронология и дело Рогозина 2017-2018
Хронология и дело Рогозина 2017-2018
Hronologia_i_delo_Rogozina_2017-2018.docx
36.0 KiB
836 Downloads
Подробности...

Вашият коментар